Skuldsanering – vad innebär det?

Grundförutsättningen för en så kallad ”skuldsanering” är det som kallas för kvalificerad insolvens.

Detta innebär i att ”gäldenären är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid” (du kan läsa mer om begreppet insolvens här på wikipedia.) Det räcker alltså inte med någon enstaka betalningsanmärkning på mindre belopp för att bli beviljad skuldsanering. En skuldsanering blir enbart aktuell om Kronofogden anser att skulden är så djup och den ekonomiska situationen så ohållbar, att det inte längre är sannolikt att personen ifråga kommer klara av att betala tillbaks skulden.

Det finns inget stipulerat ”belopp” för skuldsanering, utan här tar Kronofogden helt enkelt beslut från fall till fall. Vilka summor och belopp som kan leda till skuldsanering i ett fall, kan skilja sig markant från ett annat. Alla har vi olika ekonomiska förutsättningar, och detta bedömer Kronofogdemyndigheten genom att ta hela den rådande finansiella kontexten i beaktan.

Det är nettoskuldbördan som saneras

Ett vanligt missförstånd angående skuldsanering är att man helt slipper betala tillbaks sina skulder. Det som Kronofogden ”sanerar” är vad man kallar för ”nettoskuldbördan”, dvs. den skuld som återstår efter det att man har sålt av all egendom, kapitalvaror etc som man inte är i ”oundgängligt behov av”. Exempelvis kan man tvingas sälja dyrare bostad, bil, båt och dylikt trots att man blivit beviljad skuldsanering. I vardagligt tal kan man säga att du måste betala tillbaks allt du kan göra ner till absolut existensminimum, och därutöver kan då få skuldsanering så tillvida att du inte har en chans att återbetala skulden inom en ”rimlig” framtid.

Vad händer under en skuldsanering?

Det vanliga förfarandet under en period av skuldsanering är att du måste följa en avbetalningsplan som Kronofogden gör upp. Denna brukar ligga på 5 års tid, och under dessa år måste du leva på existensminimum. Skulle något av ekonomisk bäring hända under denna period, till exempels att du får en mycket högre inkomst, vinner pengar, får ett arv eller likande, så kan det innebära att din plan för skuldsanering omprövas. Även de aktörer som du är skyldig pengar kan begära en omprövning om de anser att det finns skäl därtill.

Efter att dessa 5 år har passerat så är det befriad från dina skulder. Du kan inte längre krävas på pengar från dem du varit skyldig.


Powered by WordPress. Designed by WooThemes